با ما به تماس شوید

به نزدیکترین نمایندگی ما مراجعه کنید و یا با دفتر مرکزی (ملی) ما توسط ایمیل آدرس contact@rmsa.help و یا با شماره 00436802112964 تماس بگیرید.

وین

Claudia Schachner
Reithlegasse 15/6
1190 Vienna
Tel. 0043 699 1190 0616
Email wien@RMSA.help

(اتریش سفلی (پایانی

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

(اتریش علیا (بالا

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

اشتایرمارک

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

تیرول

Sarah Bestle
TREWI Michael-Gaismairstraße 7
6020 Innsbruck
Tel. 0043 680 211 2964
Email tirol@RMSA.help

کارنتیا

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

سالزبورگ

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

فورارلبرگ

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

برگنلند

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.